1 Comment

  1. Slim Nguyễn
    2 Tháng Tư, 2022
    | Reply
    | Reply

    Em rất đam mê làm Cương Thi từ nhỏ, năm 7 tuổi em đã tập vừa đi vừa nhảy giống Cương Thi để đi học mỗi ngày. Kể cả lúc ngủ em cũng tưởng tượng mình đang chết để có thể nuôi tâm lý trở thành 1 Cương Thi thực thụ. Năm 21 tuổi em đi bưng hủ tíu, nhưng do vừa đi vừa nhảy giống cương thi nên luôn làm đổ bể hủ tíu, nên đã bị đuổi. Em mong muốn được trở thành 1 Cương Thi tại công ty để giúp công ty trong các dự án liên quan đến zombie bằng tất cả tài năng, đam mê mà em nung nấu từ nhỏ

Leave a Comment